Paczkapietruszkowa.pl

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Klientów. Każdy Klient może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Portal internetowy zajmujący się pośrednictwem sprzedaży i dostarczania Towarów, działający pod adresem: http://paczkapietruszkowa.pl jest własnością:
Fundacji Targ Pietruszkowy
ul. Kalwaryjska 9-15
30-535 Kraków, NIP: 6793129297 REGON: 364548523
zwanej dalej „Administratorem”

2. Działalność gospodarcza Administratora realizowana za pośrednictwem portalu www.paczkapietruszkowa.pl odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu i każdorazowe złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad ustalonych w Regulaminie.

3. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Klientów.

4. Prawa Autorskie Portalu należą całkowicie do Administratora.

5. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej transakcji tzn. przyjęcia zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Portalu, prowadzenia kont Klientów, zapisywania historii transakcji oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

6. Administrator zobowiązany jest do zgromadzenia całości zamówienia, zapakowania i przekazania firmie dostawczej.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nowych Towarach, aktualizowania listy Dostawców, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów oraz za szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług portalu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Klient po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie portalu.

II. Warunki uczestnictwa i rejestracja.

1. Uczestnikami Portalu są Klienci.

2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się Klienta na Portalu poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, poprawne wypełnienie formularza zakupowego i zapłacenie kwoty będąca suma wartości zamówionych towarów oraz kosztu dostawy.

4. Zapłata odbywa się za pośrednictwem serwisu firmy: PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24)

5. Składając zamówienie klient ma prawo wyboru Dostawcy, od którego chce zakupić towar (w przypadku tych towarów, dla których dostępny jest więcej niż jeden Dostawca).

III. Podatki i ceny.

1. Ceny towarów są cenami brutto tzn. zawierają należne podatki i są wyrażone w polskich złotych.

2. Kosztem dostawy jest kwota ustalona przez Administratora w zautomatyzowanym systemie informatycznym portalu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie portalu internetowego www.paczkapietruszkowa.pl.

IV. Transakcja.

1. Kupujący składa zamówienie na wybrane Towary przy użyciu portalu internetowego na warunkach wymienionych w zakładce “Dostawa”

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Kupującego płatności za zamówiony towar na wskazany nr konta.

4. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Administratorowi danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego oraz adresu email w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

V. Reklamacje.

1. Klient proszony jest o należytą staranność przy odbiorze przesyłki i każdorazowe dokładne sprawdzenie paczek podczas ich odbioru.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności zawartości przesyłki z zamówieniem i otrzymanym dokumentem dostawy Klient zgłasza przy odbiorze towaru. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie w obecności dostarczyciela protokołu reklamacyjnego. Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych warzyw i owoców Klient zgłasza przy odbiorze towaru. Również w tym przypadku należy spisać w obecności dostarczyciela protokół reklamacyjny ponieważ reklamacje późniejsze nie będą uwzględniane.

4. Dostarczone niezgodnie z zamówieniem towary lub zareklamowane jakościowo warzywa i owoce zostaną zabrane przez dostarczyciela.

5. Reklamacje dotyczące jakości innych produktów (niebędących warzywami i owocami) prosimy zgłaszać na adres e-mail: kamil@paczkapietruszkowa.pl w terminie 7 dni od dnia dostawy.

VI. Prywatność.

1. Polityka ochrony prywatności Portalu zawarta jest w Załączniku do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część.

2. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki.

3. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu.

4. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.


ZAŁĄCZNIK

1. Portal paczkapietruszkowa.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez paczkapietruszkowa.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem portalu.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich modyfikacji.

3. paczkapietruszkowa.pl będzie wykorzystywać zebrane dane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji otrzymanych zamówień złożonych przez Klienta.

4. W celu realizacji zamówień paczkapietruszkowa.pl będzie udostępniała dane osobowe Klienta firmie przewozowej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane te będą zawierały tylko informacje niezbędne do dostarczenia zamówienia do Klienta.

5. Zebrane dane mogą być przekazywane bez zgody wyłącznie podmiotom współpracującym i realizującym wyspecjalizowane usługi, tzn.: operatorom domen komputerowych i serwisów obsługujących płatności.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec paczkapietruszkowa.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

7. Na pisemne lub mailowe żądanie Klienta jego dane zostaną usunięte z bazy portalu. Pozostaną one w takiej sytuacji jedynie w systemie księgowym przez okres dokumentujący przeszły obrót finansowy, okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

8. Na portalu paczkapietruszkowa.pl mogą pojawiać się pliki Cookies natomiast ich obecność zgodna będzie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi powszechnie w tym zakresie. Wyłączenie tych plików nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie portalu.

Zamówienia można składać, klikając zakładkę sklep. Przyjmujemy je od soboty od godz. 20:00 do czwartku do godz. 20.00.

Dostarczamy na terenie Krakowa i wybranych okolic.